Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Menighetsutvikling:

Vekst i 6 dimensjoner

av Jan Einar Visnes Print  
20. mar 2006 21:53

Når man jobber med menighetsutvikling er det 6 områder hvor man kan forvente vekst.

Når man jobber med menighetsutvikling og kirkevekst, er det ikke så lett å måle utvikling og veksten om man ikke har tall å forholde seg til. Naturlig kirkevekst har funnet frem til et verktøy for å måle de områdene som ikke så lett lar seg tallfeste.

Denne artikkelen handler ikke om noe av tankene til Naturlig Kirkevekst, men er mere inspirert fra boken til Jonathan David, Apostoliske strategier som forvandler nasjonene.

Vekst i antall medlemmer

Den veksten som er lettest å måle er vekst i antall medlemmer. Mange menigheter fører både oppmøte statistikk, antall som går til nattverd, og antall medlemmer. Og ved å se hvordan dette utvikler seg over tid, kan man da måle veksten i antall medlemmer eller oppmøte.

Jesus har oppfordret oss å "gå ut og gjøre alle folkeslag til dissipler." Det handler om å vinne nye for Kristus, og å legge dem til menigheten. På denne måten er det naturlig for en menighet å vokse i antall medlemmer.

Men dette er også et område som kan påkalle både stoltheten og nederlagsfølelsen, om det går enten bra eller dårlig. Derfor er det viktig å fokusere også på andre vekstområder, som kan bringe både medlemmene, menigheten og Guds Rike fremover.

Åndelig Vekst

Når vi har lagt nye til menigheten, er det også naturlig at det går igjennom en periode med åndelig vekst. De nyfrelste går fra å være åndelige babyer, til å bli åndelige foreldre som kan ta seg av andre som trenger åndelig fostring.

Fokuset her er dypere kunnskap og kjennskap til Jesus Kristus. "Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner." Det handler om å bygge en Jesus lik karakter og integritet. Det handler om å leve Jesu liv og gjøre Jesu gjerninger.

Relasjonell vekst

Det ble sagt om de første kristne: "Se hvor de elsker hverandre!" Det er kanskje ikke like lett å si slikt om kristne i dag. Kristendommen er ingen tom religion, det er en relasjon! Det handler om å bygge relasjon med både Gud og hverandre til et godt fellesskap.

Her er det viktig å fokusere på evnen til å ta imot og inkludere nye medlemmer, å være åpen og imøtekommende.

Men fellesskap er ikke bare pået personlig plan, det er også på det kollektive plan: at menigheter og grupper bygger gode relasjoner med hverandre. Det er å bygge nettverk person til person, og mengihet til menighet i lokalmiljøet.

Emosjonell vekst

Det sies at det meste vi gjø ubevist, gjør vi ut ifra ubeviste følelsesmessige responser på det som skjer rundt oss. Derfor er det også viktig at vi vokser på det følelsesmessige planet også.

Vår kjærlighet og hengivenhet til Jesus vokser. Vår kjærlighet og hengivenhet til våre medmennesker vokser: Vi elsker andre slik Jesus elsker oss. På denne måten blir Guds kjærlighet gjort fullkommen i oss (1.Joh 2.5). Vi blir også følelsesmessige stabile, og frykten forsvinner.

Matriell vekst

Det er lett å tenke at siden vi er kristne så skal vi klare oss med lite, og vi skal ikke henge oss opp i det matrielle. Men i Apostlenes gjæerninger står det om at folket kom og la alt ned for dissiplenes føtter...

Det er riktig nok et område man skal være forsiktig med å fokusere på, og forsiktig med hvordan man fokuserer på. Men det er viktig både for Guds Rike og den enkelte troende å hjelpe de troende inn i en stabil givertjeneste. Man er en del av Guds husholdning, da har man også del i Guds ressurser, men også del i pliktene som blant annet å finnansiere Misjonspåbudet.

Det finnes også mange eksempler på at givertjenesten gir rik velsignelse, blant annet historien om Kornelius i Apostlenes gjærninger kap 10. Her sier engelen at "Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg."

Vi ønsker å hjelpe mennesker inn i en fast givertjeneste slik at de kan få del i de velsignelser som det er å være en del av Guds husholdning.

Påvirkningsvekst

Dette handler om å utvikle evnen til å påvirke enkeltpersoner for å føre dem til deres fulle potensiale i Jesus Kristus.

Som pastor eller leder handler det også om evnen til å påvirke en gruppe mennesker og menigheten, og føre dem inn i det Gud har for dem, å bygge Guds visjon inn i menigheten. Her er det viktig å ikke løpe forran Gud, og tro at man kan påvirke raskere enn det Gud ville ha gjort. Man må lære seg å vente på Guds timing, eller stipper man over i maktmissbruk.

Videre vil menighetens evne til å påvirke lokalmiljøet og de lokale politikere vokse. Gud har også gode tanker for lokalmiljøet vi vokser opp og lever i. Disse tankene kan vi videreformidle til samfunnet som vi lever i. På den måten kan vi påvirke samfunnet til å bli det samfunnet Han ønsker å gi oss.

Til slutt kan vi også påvirke både nasjonen og hele verden. Navn som Jan Aage Torp, Egil Svartdal og Enar Gelius er kristne ledere som er med og setter sitt preg på samfunnet og samfunnsdebatten. Men vi trenger flere til å påvirke både samfunnet og verden vi lever i.

Oppsummering

Det er ikke gitt at vi skal oppleve vekst på alle områdene samtidig, og sannsynligvis veldig sjelden at det skjer. Men opplever vi vekst på ett område, vil det skape ringvirkninger slik at det også kommer vekst på de andre områdene.

Ved å leve nær til Gud og lytte til hans røst, vil han lede oss inn i de områdene som vi trenger å utvikle for å bringe både menigheten og Guds rike inn i det han har planlagt for oss. Det er så mye enklere å utvikle menigheten og fellesskapet når man er følsom for Den Hellige Ånds ledelse, og sammarbeider med Han som hjelper oss å gransker dybdene i Gud.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: