Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Å bli mer lik Jesus Kristus

Helliggjørelse og karakterbygging

av Kjell Sørsdal Print  
21. jan 2005 22:35

Joh. 10, 34-36 Jesus svarte: ”Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: Dere er guder? De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. Hvorfor sier dere da til ham som Gud har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud, fordi jeg sa: Jeg er Guds Sønn?”

1Kor. 6,11 ... Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

2Tess. 2,13 Brødre, som er elsket av Herren, vi må alltid takke Gud for dere. Gud utvalgte dere fra begynnelsen av til å bli frelst. For dere ble helliget ved Ånden og trodde på sannheten.

Apg. 26,18 ”… Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg

Vi ser her at vi blir helliggjort igjennom Ordet, Jesus Kristus og ved Den Hellige Ånd ved troen på vår frelser Jesu Kristus. For meg betyr ikke det at jeg ikke kan bygge karakter eller bli mer helliggjort eller bli mer lik Jesus Kristus en det jeg ble da jeg kom til troen på Ham. Vi blir da ikke fullkommene selv om vi sier ja til Jesus. Men vi skal arbeide på vår frelse.

For meg er gapet mellom Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd sin hellighet og meg så stort at jeg ikke er gitt å fatte det. Vi snakker om en Allmektig Gud som skapte himmelen og jorden og som har eksistert i evighet. Når vi da vet at Gud er evig og allmektig så blir vårt liv her på jorden i ca 70 år er mindre en et tusendels nanosekund sammenlignet med evigheten. Når vi da også vet at Gud er Hellig og i utgangspunktet ikke har mulighet til å ha omgang med oss fordi vi er ”helt motsatt”, altså syndige, inntil den dagen vi omvender oss, så blir ”forskjellen i hellighet” lik en evighet. Idet Faderen og Sønnen er ett så har vi altså ingen mulighet til å bli lik Jesus før vi møter Ham ansikt til ansikt i evigheten sammen med Faderen. Så lenge vi er her på jorden i vårt ”kjødelige jeg” kan vi bare prøve å bli en aning lik Jesus. Hvis vi greier å bli en aning lik Jesus og ha en aning av den tro han har, så kan vi gjøre de under og mirakler han har lovet oss at vi skal kunne gjøre. Derfor da nå avstanden er så stor og vi har så liten tid på å bli lik Ham og å fullføre oppdraget så er det viktig at vi prøver å bli mer lik Ham for hver eneste dag. Det betyr at vi bør bli litt mer helliggjort og bygge litt mer karakter hver eneste dag. Dette er nok en håpløs oppgave som vi ikke bør bestrebe oss på, men vi bør ha det som et utgangspunkt for livet vårt. Selv om vi har nåden å støtte oss på, og som vi ikke kunne vært foruten, så er det ikke dermed ment at vi skulle bli stillestående i den. Nåden er der for at vi skal kunne bli frelst, altså at vi skal ha en mulighet til å begynne og gå på veien mot en total helliggjørelse som kommer den dagen vi skal møte Ham.

Hebr. 12,14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Jeg har slått opp i Bibelen over skriftsteder som handler om prøvelse og velger og ikke begynne med å ramse opp disse her fordi de er meget, meget mange, men kan starte med 1. Mosebok og avslutte med Åpenbaringen:

1. Mos. 22,1 En tid etter at dette hadde hendt, ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham: «Abraham!» Og Abraham svarte: «Ja, her er jeg.»

Åp. 3,10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.

Vi vet at fristelse kommer fra Satan og at Gud frister ingen. Fristelser er i utgangspunktet en tanke fra løgnens far som inneholder løgn og Gud kan ikke lyve. Altså når Gud prøver oss så er det ikke fristelser det er snakk om. Vi kan se på prøvelser som to ting. Noe Gud gjør for å helliggjøre oss, bygge karakter i oss, klargjøre oss for oppdraget, og gjøre oss mer lik Hans Sønn og/eller at Gud tillater at Satan prøver oss når Satan påstår at vi ikke er hos Gud av egen fri vilje, men for eksempel av gammel vane eller arv.

1 Pet 1,6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Luk 22,31 Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. 32 Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.

Vi blir altså prøvd enten det er på den ene eller den andre måten, og siden Gud alltid vil det aller beste for sine barn så vet jeg at prøvelser er til det beste for meg.

Jak. 1,2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. 3 For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet.

Mat. 5,11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Videre vil jeg, for å gjøre resten kort, referere til Målrettet Liv av Rick Warren, ”Hensikt nr. 3 – Du ble skapt for å bli lik Kristus” Kapitlene 22 – 28. Spesielt kapittel 25 ”Forvandlet gjennom prøvelser”

2 Kor. 4,17 De trengsler vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. (Les gjerne hele kapitel 4 i 2Korr. og kapittel 25 i Målrettet Liv.)

Rom. 8, 16 Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn; 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.

Derfor takker jeg for at jeg får prøvelser, for jeg vet at det er igjennom dem jeg kan bli helliggjort, bygge karakter å bli mer lik Jesus Kristus å komme nærmere Faderen. Noen kan komme fordi Satan forlanger å sikte meg. Noen kan komme fra min Far som ønsker å bygge karakter i meg å gjøre meg mer lik Hans Sønn, min Herre og Mester, min Frelser, Kongenes Konge; Jesu Kristus. Halleluja!

Jeg vil ikke her gå inn på å gi eksempler på prøvelser i mitt eget liv da det nesten alltid vil virke noe meningsløse fordi vi ikke kan se til hverandres hjerter. Med Gud ser og vet hva jeg må omvendes fra og hva jeg kan bli bedre på for å få tilrettelagt det slik at jeg kan tjene Ham best mulig. Jeg føler i ettertid at det eksempel som ble gitt på Toppen i all hast var dårlig, noe ubetenksomt og upassende slik at jeg ber deg glemme det.

Håper dette belyser noe av det jeg tenker om dette at vi skal sette pris på at vi blir satt på prøve. Takk for at du tar deg tid til å høre på meg.

Din alltid bror og venn,
Kjell

 

PS. La oss late som at vi ikke er innskrevet i livets bok, men at vi igjennom å vitne for Jesus Kristus og leve livene våre som et vitnesbyrd for Ham har en mulighet til å få det omgjort. Da vil vi nok anstrenge oss noe mer. Troen er tross alt død uten gjerning, og da menes det ikke speidergjerninger, men kjærlighetens - og troens gjerninger.


Rom 6, 22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: