Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Finn kallet ditt

- Å finne Guds plan med ditt liv

av Jan Einar Visnes Print  
28. feb 2007 23:23

Å forstå hvordan Gud kommuniserer med oss, er en vitkig forutsetning for å forstå hvordan han kaller oss til et meningsfylt liv.

Logos versus Rhema

Det er to greske ord i bibelen som blir oversatt til "ord" eller "Guds ord", det er "logos" og det er "rhema". Begge deler blir behandlet synonymt selv om de har en viktig nyanseforskjell som er blitt borte i den lutherske kristendommen. For når vi snakker om "Guds ord" så snakker vi som regel om Bibelen - det skrevne Guds ord, det evigvarende. Men da er det Logos vi snakker om.

Logos

Joh 1,1 på norsk: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Joh 1,1 på gresk: En archæ æn ho logos, kai ho logos æn pros ton theon, kai theos æn ho logos.

Her blir Jesus kalt Logos, det evige Ordet. Logos kan oversettes med hele Guds råd og lære og prinsipper, som gjelder alle steder, for alle mennesker, til alle tider. Det forgår aldri.

Et annet eksempel:
Lignelsen om såmannen Mrk 4,13-20 og 26-29: Såkornet er Guds Ord - Guds lære som blir strødd ut til folket.

Apg 18,24: Apollos, en veltalende mann, som var sterk i Skriftene.

Rhema

Rhema derimot, er det spesifikke ordet som bare gjelder inn i en gitt situasjon, det er tidsavgrenset, stedsavgrenset, og av og til betinget.

Et eksempel: Maria budsskapsdag:

LUK 1,26 - LUK 1,38 {Maria skal føde Jesus, verdens Frelser.} Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, 27 til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria. 28 Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne: "Fryd deg, du som har fått så stor en nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner!"*29 Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. 30 Da sa engelen til henne: "Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. 31 Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og Herren Gud skal gi Ham Hans far Davids trone. 33 Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning." 34 Da sa Maria til engelen: "Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med* noen mann?" 35 Engelen svarte og sa til henne: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraften fra Den Høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også Det Hellige som blir født av deg, kalles Guds Sønn. 36 Og se, din slektning Elisabet har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned. 37 For ingenting er umulig for Gud (theo rhema)." 38 Da sa Maria: "Se, jeg er Herrens tjenestekvinne! La det skje meg etter ditt ord (rhema)." Og engelen forlot henne.

Rhema kan oversettes med befaling, instruksjon, veiledning (jmf. Lære)

Andre eksempler:
Mat 4,4 Men Han svarte og sa: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn."

Oppsummering

Logos-kall og Rhema-kall, begge deler må vi bli kjent med, og begge deler er det meningen vi skal fungere i.

Definisjon av "Kall"

Et kall vil jeg definere som:
"Et spørsmål fra Gud om å gjøre noe, fungere i noe, og være noe!"

Et kall kan være alt fra et lite tidsavgrenset ærend, eller det kan være et livslangt kall som varer hele livet ut hvor man så vokser og utvikler seg i dette kallet.

To hovedtyper av kall

Det generelle kallet

Det generelle kallet er å være i en relasjon med Gud, noen vil kalle det å bli frelst og være en kristen. Det generelle kallet er likt for alle kristne, og gjelder til alle tider, til alle steder, og endres ikke over tid.

Det er viktig å få en full oversikt hva det vil si å være en kristen, hva vi er kalt til som kristne, hva Gud vil at vi skal være som kristne osv.

Mitt unike kall

Det spesifikke eller det unike kallet, gjelder for meg, og bare for meg. Det handler om Guds plan for mitt liv, hva Gud har kalt meg til å bli.

Det spesifikke kallet er tidsavgrenset, det gjelder en person eller en gruppe av de hellige, et spesifikt sted. Det gjelder altså ikke alle kristne, heller ikke alle steder eller til alle tider. Det unike kallet kan altså endre seg over tid. Det unike kallet - benevnelsen på livskallet? Nei jeg bruker livskall om det som gjelder hele livet. Men det spesifikke kan gjelde begge deler.

Kall og nådegave

Å forstå nådegavene sine er en av forutsetningene til å fungere i kallet sitt. Vi har jo hatt flere nådegavekurs i Storsalen sammen med Reidar Hillesund i Normisjon. Men etter å ha vert med på disse kursene over flere år, ser jeg en liten utvikling. Fra å være et kurs som presenterer alle nådegavene en etter en, og med spørreskjema hvor man så kunne finne sine nådegavene, ble siste kurs (høst 2006) mere et kurs som handlet om å få nådegavene til å fungere, med tilhørende demonstrasjon og praktisering.

Nådegavene - teori og presentasjon

En type nådegavekurs er en presentasjon av alle nådegavene, hva som er det spesielle med hver enkelt, hvordan de fungerer og hvordan kjenne dem igjen hos andre.

Nådegavene i funksjon

En annen type nådegavekurs som nå har vokst fram under Reidar Hillesund, er å skape et bedre rom for å bruke nådegavene, i småfellesskap, i tjenestegrupper og i vennegjengen.

Nådegavene er gitt deg for kallet ditt.

Nådegave er definert som en overnaturlig (eller en naturlig) evne som Gud har gitt deg til å fungere i noe, gjøre noe, utrette noe, altså at det er en evne.

Spørsmålet er så: Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg fungere i? Hva er min oppgave?

Av og til gir svaret seg selv ut fra nådegavene og ut fra hva man brenner for, men ikke alltid.

Salvelsen

Det er ikke meningen vi skal klare oss på egenhånd. Men Gud vil hjelpe oss, trøste og oppmuntre oss, og samarbeide med oss. Salvelse definerer jeg som Den Hellige Ånds medvirkning:

Hos evangelisten skaper frelsesnød hos noen som hører på.
Hos profeten bekrefter de ord som ble uttalt.
Hos læreren bekrefter med forståelse og aha opplevelser utover det som ble undervist.
Hos pastoren skaper endring i liv som er tynget av problemer.

Når Gud sier "Jeg har kalt deg til å ..." så mener han "Vi skal gjøre..."

Kall, nådegave og salvelse

Kallet ditt er det Gud har kalt deg til å gjøre, til å fungere i, til å være.
Nådegavene er utrustningen og evnene som blir gitt deg for at du skal fungere i kallet ditt.
Salvelsen er Den Hellige Ånds medvirkning, støtte, råd, veiledning, trening som bekrefter kallet ditt.
Disse tre tingene henger nøye sammen:

Foto: Jan Einar Visnes
Nådegavene henger sammen med salvelsen og kallet

Når Gud kaller

Kriterier for at Gud kaller

Siden de fleste vet at Gud kaller oss til omvendelse og til fellesskap med ham, og hvordan vi blir frelst, altså det generelle kallet, skal vi nå fokusere mere på det spesifikke kallet.

Jeg tror det finnes et kriterium for at Gud kaller til en spesiell tjeneste, nemlig det å overgi seg til Gud og underordne seg under hans vilje. Skjønt, Gud kan jo også kalle på de som er uvillige og motvillige.

Den daglige konfirmasjon

Skal man være effektiv i tjeneste, så er ikke hemmeligheten å ta seg selv i nakken, skjerpe seg, stå på mere, men hemmeligheten er å stadig være i medarbeidermøte med Gud. Den tiden med bibel, bønn, tilbedelse, omvendelse og overgivelse.

Mange forbinder konfirmasjon med en "en gang i livet" opplevelse. Sannheten er at konfirmasjon skulle være en daglig hendelse, med omvendelse, overgivelse og tilbedelse. Det er da man lærer å kjenne Gud. Det er forskjell på å kunne alt om Gud, og å kjenne ham!

Å ta imot kallet

Det er lov til å møte Gud med en ærbødig undring: "Har du virkelig sagt, Gud?" i motsetning til å møte Gud med en vanntro: "Har du virkelig sagt, Gud?" Jeg mener, der er en velsignelse å respondere Gud med å søke råd og veiledning hos andre, og også hos Gud - be over det. Se om du finner fred for et svar.

Tidshorisont

Av og til kan det være lang tid mellom tidspunktet man oppfatter kallet, og til man begynner å fungere i det man er kalt til. Kong David for eksempel, han ble salvet til å være konge allerede mens han var tenåring, men det tok mange år før han offisielt ble konge.

Med andre ord: Det er forskjell på "kalt til å bli" og "innsatt til å være".


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: