Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Romerne 1:

Apostel tjenesten

av Jan Einar Visnes Print  
15. aug 2004 02:19

Aposteltjenesten er vel den tjenesten vi har størst problemer med å forholde oss til av de fem tjenestegavene som er nevnt i Efeserne 4.11.

Grunnen til dette tror jeg er at aposteltjenesten i mye større grad er preget av mangfoldet av personer som er bærere av den lidenskapen det er å ha et slikt kall. For en aposteltjeneste er i mye større grad ulik en annens aposteltjeneste (se egen artikkel). Derfor er det ikke så lett å gjenkjenne en person i aposteltjenesten. Til sammenligning er det mye lettere å kjenne igjen en evangelist og hans lidenskap.

Hva kjennetegner en aposteltjenesten?

Først og fremst må vi se på lidenskapen til aposteltjeneren. Og det første som slår meg når jeg leser Paulus sine brever er den tydelige gudsfrykten - Kyriefobi - han har. Han er tydelig, sterk og klar på den relasjonen han har med Gud. Og det er ut i fra dette hans tjeneste blir tydelig.

I brevet til Romerne kommenterer Paulus en av hensiktene ved aposteltjenesten:

Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste for at troens lydighet skal bli skapt blandt alle folkeslag. (Rom 1.5)

Paulus uttrykker her en interessang visjon med aposteltjenesten: at troens lydighet skal bli skapt... Hva menes med "troens lydighet", og hvordan blir den til?

Først og fremst blir troens lydighet til i en dissippelrelasjon hvor åndelig modning er hovedhensikten med relasjonen. For åndelig modenhet handler også om både åndelig dissiplin og selvdissiplin. Dette utvikles best i en relasjon som er bundet sammen i et godt, gudfryktig vennskap.

Apostelen har en lidenskap for å bringe det ufullkomne frem til fullkommenhet. Paulus formaner stadig sine menigheter til å være (eller bli) modne og fullkomne. Men han nøyer seg ikke med å bare formane, han vet også hva som skal til for å skape troens lydighet blandt mennesker.

Speiler de troende og deres åndelige tilstand

Om vi leser videre i Romerbrevet kapittel 1 fra vers 5, finner vi at Paulus kommenterer den åndelige tilstanden hos menigheten han skriver til. Og dette er ikke noe unikt i dette brevet, det er noe som går igjen i flere av brevene. Ta for eksempel Paulus brev til Galaterne 1.6-7:

Jeg under meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, som slett ikke er noe annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

...eller brevet til efeserne 1.15-16:

Derfor, etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder heller ikke jeg opp med å takke for dere og å nevne dere i mine bønner.

Å "speile en menighet" betyr å bekrefte modenheten og karakteren til en menighet, deres sterke og gode sider og samtidig formidle en visjon for de sidene ved menigheten som kan utvikles videre.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: