Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Nådegave listene i bibelen

av Jan Einar Visnes Print  
06. mai 2006 19:03

Det er hovedsaklig 5 nådegavelister i bibelen. Noen nådegavelister gjentar noen av de samme nådegavene, men disse listene er ikke uttømmende.

Jesajas 11.2

I denne nådegavelisten fra det gamle testamentet finner vi 6 nådegaver. Teksten omhandler en profeti over Jesus Kristus, om at Den Hellige Ånd skal komme over ham og gi ham disse nådegavene. Denne profetien ble oppfylt da Jesus ble døpt av døperen Johannes.

Nådegaver:

 • visdom
 • forstand
 • råd
 • styrke
 • kunnskap om Herren
 • gudsfrykt

Efeserne 4.11

Denne nådegavelisten omtaler mere enn nådegaver. Disse fem nådegavene omtales som tjenestegaver. "Han satte noen til å være..." antyder at disse gavene mere er personer som Jesus gir til menigheten. Disse personene er modne kristne og modne ledere, som gjennom erfaring og prøvelser har vist seg å være skikket til å fungere i disse fem embeter.

Nådegaver:

 • Apostel
 • Profet
 • Evangelist
 • Hyrde
 • Lærer

Romerbrevet 12.6-8

Denne nådegavelisten omtaler tjenester eller oppgaver i menigheten som Gud vil utruste oss til å utøve fordi vi er hverandres lemmer på det samme legemet. Derfor kan vi med våde nådegaver utøve ulik funksjon i menigheten.

Nådegaver:

 • profetisk tjeneste (må ikke forveksles med profet-tjenesten)
 • diakoni/hjelpe tjenesten
 • lærer tjenesten
 • rettledning/formaning/oppmuntrings tjenesten
 • givertjeneste
 • forstander/leder/styrer tjenesten (administrativ funksjon)
 • barmhjertighets tjeneste

1. Korinterbrev 12,8-10

Disse nådegavene her blir ofte kalt spontane gaver, fordi Ånden ønsker "å gi seg til kjenne slik at det blir til gagn." Derfor kan de som ikke selv har disse nådegavene til vanlig, oppleve å bli brukt i dem, fordi Ånden vil at det skal bli til gagn. Derfor er det litt viktig at alle kristne kan gjøre seg kjent med hvordan de fungerer slik at de er beredt når Ånden ønsker å bruke dem.

Nådegaver:

 • visdoms ord
 • kunnskaps ord
 • tro
 • gaver til helbredelser
 • kraft til undergjerninger
 • profetisk
 • prøve/skjelne mellom ånder eller åndsåpenbaringer
 • forskjelligs slags tungetale
 • tydning av tunger

1. Korinter 12.28-30

Denne nådegavelisten inneholder nådegaver som allerede er omtalt over. Den viser tjenester som bør fungere i en menighet i prioritert rekkefølge. Her er det omtalt 3 titler/embeter som vi også finner i efeserne 4.11. Derfor mener noen at det er først og fremst et team av apostler, profeter og lærere som har ansvaret for å lede den lokale menigheten, og ikke alle de femfoldige tjenestegavene. De andre 6 nådegavene omhandler funksjoner som også er nevnt i Romerne 12.6-8.

Nådegaver:

 • Apostler
 • Profeter
 • Lærere
 • undergjerninger
 • nådegaver til helbredelser
 • hjelpe tjenesten
 • styrer/leder
 • tale i forskjellige tunger
 • tydning

Andre nådegaver

Fordi ingen av nådegavelistene er uttømmende eller systematisert, kan vi anta at disse listene ikke inneholder alle nådegavene. Vi kan for eksempel finne andre nådegaver og funksjoner i bibelen uten at de nødvendigvis blir nevt ved navn.

Nådegaver:

 • forbønn, å be på vegne av noen andre
 • eldste, en person som er eldre og som har kommet videre og modnet i livet
 • tilsyn/mentor
 • lovsangsleder, de som leder og organiserer lovsangstjenesten
 • sangere og musikere
 • kirkevert/dørvakt, tar seg av velkomst og andre praktiske ting i forbindelse med samlingene
 • vaktmester/håndtverker/praktisk vedlikehold
 • teknikker, lyd/lys/multimedia/data-anlegg


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: